Handvest Kind & Ziekenhuis

Kinderen en ouders hebben recht op informatie. De informatie wordt aangepast aan leeftijd en bevattingsvermogen van het kind. Maatregelen worden genomen om pijn, lichamelijk ongemak en emotionele spanningen te verlichten (art.5,12,18 VRK).


Kinderen en ouders hebben het recht te weten wat er gaat gebeuren voor het kind een onderzoek, behandeling of andere procedure ondergaat. Tijdige en nauwgezette informatie kunnen het kind het gevoel geven de controle over hun situatie te behouden, met name in een ziekenhuis.

 

Kinderen

        Informatie die aan kinderen wordt gegeven:

o   is gebaseerd op leeftijd en bevattingsvermogen van het kind en houdt rekening met de ontwikkelingsfase waarin het kind verkeert;

o   houdt rekening met hetgeen het kind al weet of zich verbeeldt;

o   omvat eerlijke en eenvoudige uitleg over de aandoening en de te verwachten resultaten van de behandeling;

o   omvat toelichting over de komende gang van zaken, met inbegrip van wat het kind kan zien, ruiken, horen en voelen;

o   bestaat onder meer uit passende audiovisuele en gedrukte hulpmiddelen, ondersteund door illustratieve voorbeelden, tekeningen, spel of andere communicatiemiddelen.

        Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners schatten het begripsvermogen van het kind in en het vermogen om zijn of haar mening te geven. Zij:

o   moedigen vragen aan, beantwoorden deze en stellen het kind gerust als het bezorgd of angstig is;

o   helpen het kind een manier te kiezen waarop ze de behandeling aan kunnen;

o   verzekeren zich ervan dat alle uitleg juist is begrepen.

Voorbereiding van kinderen heeft pas een positief effect als het kind zich veilig voelt. Daarom wordt informatie, wanneer de situatie dit mogelijk maakt, in het bijzijn van de ouders gegeven. Ouders moeten weten welke informatie het kind bezit, zodat ze er naar kunnen verwijzen en de informatie kunnen herhalen totdat het kind alles correct heeft begrepen.

 

Ouders

        Informatie die aan ouders wordt gegeven:

o   is duidelijk  en begrijpelijk;

o   houdt rekening met de situatie van de ouders, in het bijzonder gevoelens van angst, verdriet, schuld of stress met betrekking tot de conditie van hun kind.

        Artsen verpleegkundigen en andere zorgverleners die informatie verstrekken:

o   moedigen vragen aan;

o   benoemen een specifieke persoon met wie de ouders contact kunnen opnemen wanneer zij behoefte hebben aan recente informatie;

o   wijzen ouders hoe en waar zij extra informatie kunnen verzamelen en maken hen attent op patiŽntenorganisaties of  lotgenotencontactgroepen;

o   bieden ouders onbeperkt toegang tot gedrukte of digitale documentatie met betrekking tot de ziekte van hun kind;

o   gebruiken het zieke kind of een broer/zus nooit als tolk ten behoeve van de ouders.

 

Kinderen en ouders

        Het verstrekken van informatie die zowel aan de behoeften van kinderen als ouders voldoet:

o   is een continuproces en wordt gedurende de gehele ziekteperiode verstrekt;

o   omvat informatie met betrekking tot de zorg na ontslag;

o   wordt zonder tijdsdruk gegeven in een stress-vrije, veilige omgeving waar de privacy wordt gewaarborgd;

o   wordt verleend door ervaren medewerkers, opgeleid en bekwaam in het communiceren met kinderen en ouders op een manier die gemakkelijk kan worden begrepen;

o   wordt bij voorkeur gegeven in de eigen taal van het gezin, zo nodig met behulp van een tolk;

o   wordt zo vaak als nodig herhaald en om er zeker van te zijn dat zowel het kind als de ouders de informatie hebben begrepen, wordt aan ouders/kind gevraagd de informatie te herhalen.

Kinderen hebben het recht hun mening te geven en hebben het recht dat daarmee rekening wordt gehouden. Mits zij voldoende in staat zijn om een en ander goed te begrijpen, kunnen kinderen bezwaar maken tegen inzage van hun dossier door de ouders. Een en ander is afhankelijk van de nationale wetgeving*.

In dergelijke gevallen wordt met uiterste zorgvuldigheid te werk gegaan bij het beoordelen van de situatie. Het kind ontvangt bescherming, begeleiding en ondersteuning. Ondersteuning wordt ook de ouders geboden, die in deze situatie wellicht behoefte hebben aan hulp en advies van en psycholoog of maatschappelijk werker.

*NL: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Maatregelen worden genomen om pijn, lichamelijk ongemak en emotionele spanningen te verlichten.

Alle kinderen, met inbegrip van premature en voldragen baby's, hebben recht op adequate pijnstilling en worden beschermd tegen ongemak. Welzijn betekent meer dan de afwezigheid van fysiek lijden.

        Om spanning, angst en pijn te verminderen:

o   worden preventieve maatregelen genomen die zijn aangepast aan de individuele behoeften van het kind;

o   wordt het kind geholpen een manier te kiezen waarop zij de spanning het hoofd kunnen bieden;

o   worden het kind de juiste afleidingstechnieken aangeboden;

o   worden pedagogisch medewerkers ingezet;

o   wordt fixatie vermeden of enige andere vorm van gedwongen immobilisatie tijdens medische of verpleegkundige procedures, tenzij er geen alternatief is in een levensbedreigende situatie;

o   wordt pijn voorkomen of bestreden tijdens onderzoek, behandeling of tijdens de pre- of postoperatieve handelingen;

o   worden voldoende rustperiodes tussen de behandelingen in acht genomen;

o   wordt het kind beschermd tegen onverwachte gebeurtenissen;

o   worden gevoelens van isolatie en hulpeloosheid voorkomen;

o   worden situaties of acties vermeden of verminderd die het kind als stressvol benoemd;

o   worden angsten en zorgen van het kind erkend en wordt actie ondernomen, ook wanneer deze gevoelens niet expliciet worden geuit.

 

        Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners:

o   anticiperen op situaties die kinderen als angstig kunnen ervaren zoals isolatie of de situatie waarin medepatiŽntjes verkeren;

o   moedigen ouders, broers, zussen en vrienden aan contact te houden;

o   bieden spel en andere recreatieve activiteiten aan, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind;

o   bieden kinderen en ouders de mogelijkheid zich terug te trekken in een stress-vrije omgeving.

 

        Om spanning en overbelasting te vermijden worden:

o   ouders emotioneel gesteund, zeker de ouders van wie de kinderen palliatieve zorg krijgen;

o   maatregelen genomen die bescherming bieden aan ouders die door de zorg voor hun kind overbelast dreigen te raken;

o   ouders geadviseerd contact op te nemen met maatschappelijk werk, psychologen of andere therapeutische beroepsbeoefenaren, indien zij daar behoefte aan hebben;

o   ouders op hun verzoek in contact gebracht met geestelijk verzorgers, rekening houdend met de culturele achtergrond van het gezin;

o   ouders op hun verzoek in contact gebracht met zelfhulpgroepen, patiŽnten- of consumentenorganisaties.

Als zich onwenselijke situaties of onterechte gebeurtenissen voordoen, zijn  kinderen en ouders in de gelegenheid om een klacht in te dienen. Informatie over de klachtenprocedure is altijd voorhanden.