Handvest Kind & Ziekenhuis

Kinderen en ouders hebben recht op alle informatie die noodzakelijk is voor het geven van toestemming voor onderzoeken, ingrepen en behandelingen. Kinderen worden beschermd tegen overbodige behandelingen en onderzoeken en tegen oneigenlijk gebruik van persoonlijke gegevens (art.5,12,17 VRK).


·        Inspraak bij besluitvorming vereist informatie voorafgaand aan alle maatregelen die genomen moeten worden.

·        Het recht van kinderen op inspraak bij beslissingen betreffende hun gezondheid vereist dat artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners:

o   een sfeer van vertrouwen weten te scheppen;

o   het vermogen bezitten om te luisteren;

o   informatie delen en verstandige adviezen bieden;

o   respect tonen voor het recht van kinderen om hun mening kenbaar te maken;

o   rekening houden met de mening van kinderen in het licht van  hun bevattingsvermogen;

o   de ‘kijk’ van een kind op ziekte kunnen duiden in het licht van hun cultuur;

o   het recht aanvaarden van kinderen om geen mening te geven of om hun mening via hun ouders kenbaar te maken.  

·        Communicatie en interactie met kinderen en ouders start vanaf de geboorte. Met name met de ouders. Zij kennen hun kind het beste. Wanneer ouders kenbaar maken dat hun kind tekenen van ongemak, stress of pijn vertoont, dienen hun observaties serieus te worden genomen.                             

Andere aandachtspunten:

o   kinderen kunnen zich ook uiten door middel van spel, tekenen of andere activiteiten;

o   kinderen uiten zich doorgaans ook door hun lichaamstaal;

o   informatie achterhouden kan de angst van het kind vergroten;

o   non-verbale reacties van kinderen die te jong zijn of anderszins niet in staat zijn om zich verbaal te uiten dienen serieus te worden genomen. 

·        De rechten van kinderen en ouders met betrekking tot ‘informed consent’ (toestemming op basis van informatie) vereist van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners:

o   respect voor het bevattingsvermogen van het kind en de ouders;

o   passende en tijdige informatie aan het kind en de ouders over de lichamelijke gesteldheid, het doel van de voorgestelde (be)handeling, het te verwachten resultaat, de gang van zaken en de risico's;

o   openheid over andere vormen van behandeling;

o   steun bij het afwegen van de geadviseerde maatregelen;

o   erkenning en gebruik van de kennis en ervaring van het kind en de ouders met betrekking tot de algemene gezondheidstoestand of de huidige toestand van het kind.

 

Kinderen hebben het recht om hun eigen mening te uiten en kunnen het oneens zijn met hun ouders. Mits zij rijp genoeg zijn om beslissingen te nemen in hun eigen belang, wordt de mening  van het kind gerespecteerd. Een en ander is mede afhankelijk van nationale wetgeving*.

De grootst mogelijke zorg wordt in acht genomen om de situatie goed te beoordelen. In een dergelijke situatie wordt aan ouders ook begeleiding en ondersteuning geboden, indien ze dit wensen.

*NL: Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

           

Kinderen worden beschermd tegen overbodige behandelingen en onderzoeken en tegen oneigenlijk gebruik van persoonlijke gegevens.

In principe is elke vorm van medisch ingrijpen hoogst ongewenst indien vooraf vaststaat dat het individuele kind er geen baat bij zal hebben.

·        Met het oog op onderzoek naar specifieke ziekten bij kinderen en hun reactie op medicatie en nieuwe vormen van behandeling, kunnen de kinderen die behoren tot een bepaalde (risico)groep worden gevraagd om deel te nemen aan een onderzoeksprogramma. Voordat kinderen betrokken worden bij onderwijs of onderzoek is ‘informed consent’ vereist van zowel het kind als de ouders.

·        Wetenschappelijk onderzoek bij kinderen wordt gepland, uitgevoerd en geëvalueerd in samenwerking met vertegenwoordigers van een relevante patiëntenorganisatie of contactgroep. Elke mogelijke bijwerking of schadelijk effect wordt duidelijk uitgelegd aan de kinderen en de ouders die deelname overwegen.

·        Op alle onderzoeksprojecten uitgevoerd met kinderen wordt toegezien door een medisch ethische toetsingscommissie voor mens gebonden onderzoek, aangevuld door vertegenwoordigers van een relevante patiëntenorganisatie of contactgroep.

·        Kinderen worden beschermd tegen eventueel letsel en overlast in verband met hun deelname aan onderzoek of onderwijs (met inbegrip van de opleidingen tot artsen en verpleegkundigen).

·        Ouders en kinderen die in eerste instantie hebben ingestemd met deelname aan een wetenschappelijk onderzoek, hebben het recht om hun toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat zij daarvoor een reden hoeven te geven. Een dergelijk besluit mag geen invloed hebben op de reguliere behandeling.