Handvest Kind & Ziekenhuis

Kinderen worden behandeld en verzorgd door medisch, verpleegkundig en ander personeel dat speciaal voor de zorg aan kinderen is opgeleid. Het beschikt over de kennis en de ervaring die nodig zijn om ook aan de emotionele eisen van het kind en het gezin tegemoet te komen (art.3,19 VRK).


        Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners die kinderen behandelen en verplegen, zijn opgeleid en gespecialiseerd in de behandeling, verpleging en zorg aan kinderen, hebben recente ervaring en bezitten het invoelingsvermogen om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van zieke kinderen en hun ouders.  

        Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders staan er borg voor  dat kinderen worden onderzocht, behandeld en verpleegd door personeel dat is gespecialiseerd in de kindergeneeskundige zorg en beschikt over recente kennis en ervaring.

        Als een kind moet worden behandeld door een medisch specialist of andere zorgverlener die niet is gespecialiseerd in de kindergeneeskunde, mag een dergelijke taak alleen worden uitgevoerd in samenwerking met en onder toezicht van een collega die wel speciaal is opgeleid en gekwalificeerd in de kindergeneeskundige zorg.

        Vakbekwaamheid en ontvankelijkheid voor de behoeften van kinderen worden op een hoog peil gehouden door bijscholingen en specifieke trainingen.

        Alle professionals worden getraind om kindermishandeling te herkennen en zijn in staat signalen van misbruik of verwaarlozing op te vangen. Zij zijn voldoende capabel om te interveniŽren, zij het in nauwe samenwerking met experts op dit gebied.

        Kinderen, ongeacht hun leeftijd, hebben toegang tot passend en vertrouwelijk advies met betrekking tot hun gezondheid, zowel in aanwezigheid van de ouders als zonder hun aanwezigheid en met of zonder hun toestemming. Een dergelijke toegankelijkheid kan van belang zijn indien kinderen of jongeren thuis worden mishandeld of behoefte hebben aan seksuele voorlichting. Ze kunnen ook advies en begeleiding nodig hebben in het geval van een conflict met hun ouders over het gebruik maken van bepaalde zorgvoorzieningen.

        Professionals in de kindergeneeskunde zijn in staat om emotionele steun aan ouders te verlenen in kritieke situaties, in het bijzonder in levensbedreigende situaties.

        Palliatieve zorg start wanneer een kind wordt gediagnostiseerd met een levensbekortende aandoening of ziekte.                   Pediatrische palliatieve zorg:

o   richt zich op het verminderen van de lichamelijke, emotionele en  sociale nood;

o   kent een multidisciplinaire aanpak, met inbegrip van de gezinsleden en begeleid door een team gespecialiseerd in palliatieve zorg;

o   kan worden verleend, ongeacht of  de ziekte of aandoening actief wordt behandeld;

o   kan worden verstrekt in het ziekenhuis, in andere instellingen en thuis.

        Wanneer een kind stervende is of overlijdt, ontvangt het kind en zijn of haar gezinsleden elke ondersteuning, zorg en bijstand die nodig is om hen te helpen de gebeurtenissen aan te kunnen. Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners zijn geschoold in stervensbegeleiding. Informatie met betrekking tot het overlijden van het kind wordt meelevend en invoelend gegeven tijdens een persoonlijk gesprek, ongestoord en in een omgeving die privacy biedt aan de gezinsleden.