Handvest Kind & Ziekenhuis

Kinderen hebben recht op verzorging en behandeling door zoveel mogelijk dezelfde personen, die onderling optimaal samenwerken (art.19 VRK).


        Continuïteit van zorg omvat behandeling en verpleging door dezelfde personen die onderling optimaal samenwerken.

        Bij de transitie van ziekenhuis naar huis of naar een voorziening voor dagverpleging wordt zorg gedragen voor handhaving van de continuïteit. Continuïteit kan worden bereikt door samenwerking tussen alle betrokkenen, met inbegrip van de gezinsleden, en door als team tijdig aandacht te besteden aan de uitwisseling van informatie en het leveren van de benodigde apparatuur en andere voorzieningen.

        Teamwerk vereist een beperkt en bepaald aantal vaste zorgverleners die als een geheel samenwerken en waarvan de werkwijze is gebaseerd op elkaar aanvullende kennisniveaus en kwaliteitsstandaarden, gericht op het lichamelijk, sociaal en psychisch welzijn van het kind.

        Kinderen met langdurige gezondheidsproblemen, een chronische ziekte of aandoening worden tijdig voorbereid op een soepele overgang naar de juiste diensten voor volwassenen. Dit transitieproces begint wanneer de adolescent zich er klaar voor acht en eindigt wanneer de adolescent ervan is overtuigd dat de nieuwe situatie in zijn of haar belang is.