Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
Kinderen - Jongeren - Ouders
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Kortdurend zorgverlof

Jonge kinderen hebben regelmatig een verkoudheid of een virusje te pakken. Werkende ouders moeten op zulke momenten heel wat kunst- en vliegwerk verrichten om privť en werk met elkaar te combineren. Om zelf de eerste noodopvang te verzorgen, kan een ouder een beroep doen op het zogenoemde calamiteitenverlof. Lukt het niet om de zorg voor een ziek kind binnen een dag aan iemand anders over te dragen, dan kan de werkende ouder gebruik maken van de regeling kortdurend zorgverlof. Van deze regeling kan ook gebruik worden gemaakt als het gaat om een zieke partner of ouder. Met ingang van 1 juli 2015 kunt u kortdurend en langdurend zorgverlof ook aanvragen voor grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten). De informatie op deze site is toegespitst op de situatie rondom een ziek kind.

 

Wanneer?
Kortdurend zorgverlof is bedoeld om de noodzakelijke verzorging te geven aan een thuiswonend ziek kind. Voorwaarde is dat de werkende ouder de enige is die de zieke op dat moment kan verzorgen. Ook een pleegouder kan gebruik maken van kortdurend zorgverlof. Hij/zij moet wel op hetzelfde adres wonen als het kind voor wie moet worden gezorgd. 0ok moet er een pleegcontract zijn, waaruit blijkt dat de werkende ouder duurzaam verantwoordelijk is voor de opvoeding en verzorging van het kind.

 
Hoe lang?
Een werkende ouder kan per twaalf maanden maximaal tien dagen zorgverlof opnemen. Wie in deeltijd werkt, krijgt minder dagen verlof. Wordt bijvoorbeeld gemiddeld vier dagen per week gewerkt (= 32 uur), dan is er per jaar recht op in totaal acht verlofdagen (= 64 uur). Wie 36 uur per week werkt, heeft recht op 72 uur verlof per twaalf maanden. Het kortdurend zorgverlof is dus gelijk aan twee maal het aantal uren dat per week wordt gewerkt. Het zorgverlof hoeft niet per se aaneengesloten te worden opgenomen.

Aanvragen
Het zorgverlof moet worden geregeld in overleg met de werkgever. Om misbruik van de regeling te voorkomen, mag de werkgever achteraf vragen om bijvoorbeeld een rekening van een doktersconsult of een afspraakbevestiging voor een medisch onderzoek.

Weigeren?
De werkgever mag het zorgverlof weigeren als het bedrijf of de organisatie door het opnemen van het zorgverlof in ernstige problemen zou komen. De werkgever moet daarvoor wel goede argumenten hebben. Komen werkgever en werkende ouder er samen niet uit, dan kan in het uiterste geval de rechter om een uitspraak worden gevraagd over de noodzaak van het verlof.
Is het zorgverlof eenmaal ingegaan, dan kan de werkgever het niet meer terugdraaien.

Salaris
De werkgever moet tijdens het verlof ten minste zeventig procent van het salaris doorbetalen (miniaal het minimumloon, maar nooit meer dan het maximum dagloon).
Over het recht op verlof, de duur en de betaling kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt in de CAO van de betreffende bedrijfstak of met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging binnen het bedrijf. Deze afspraken gelden boven de wettelijke regelingen.

Ziek tijdens het zorgverlof
Als de ouder die het verlof heeft opgenomen ziek wordt, wat niet verwonderlijk is in zo'n situatie, dan stopt het zorgverlof. De werkgever betaalt dan het salaris zoals gebruikelijk is bij ziekte van de werknemer. 

Vakantiedagen
Het zorgverlof mag niet worden 'gekort' op de vakantiedagen. Dit mag echter wel, als dit in de betreffende CAO of met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging van het bedrijf anders is geregeld. Deze afspraken gaan boven de wettelijke regeling.
Overigens mogen voor deze 'uitruil' alleen de zogeheten bovenwettelijke vakantiedagen worden gebruikt. Een werkende ouder heeft in elk geval jaarlijks recht op een vakantie van vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week, de rest is bovenwettelijk. 
 
Vragen
Meer informatie over het onderwerp zorgverlof is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Via deze site kan ook de (gratis) uitgave Toptijd magazine worden besteld, waarin uitvoerig aandacht wordt besteed aan de verschillende bestaande verlofregelingen.

Wie nog vragen heeft, kan contact opnemen met de afdeling Publieksinformatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Postbus 90801, 2509 LV Den Haag. Telefoon: 0800-8051 (gratis)