Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
Kinderen - Jongeren - Ouders
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Langdurend zorgverlof

Sinds 1 juni 2005 kunnen werkende ouders verlof opnemen om de zorg op zich te nemen voor een kind dat levensbedreigend ziek is. Sinds 1 juli 2015 kunt u kortdurend en langdurend zorgverlof ook aanvragen voor grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten).

Een werkende ouder komt in aanmerking voor onbetaald langdurend zorgverlof als hij een dienstverband heeft en tijdelijk hulp gaat bieden aan een kind dat levensbedreigend ziek is. 'Levensbedreigend ziek'  wil in dit verband zeggen, dat het leven van het kind op korte termijn ernstig in gevaar is. Ook als het kind op zichzelf woont, kan de ouder van de regeling gebruik maken.
De regeling geldt niet als het gaat om een chronische ziekte. Wanneer een chronische ziekte echter levensbedreigend wordt , of als de zieke in de terminale fase komt, kan voor de zorg weer wel langdurend zorgverlof worden aangevraagd.
 
Duur van het verlof
In principe gaat de ouder die van de regeling gebruik maakt, tijdelijk in deeltijd werken. Op die manier worden werk en zorg gecombineerd en blijft een deel van het inkomen behouden. 

Per jaar kan een werkende ouder maximaal zes maal de (gemiddelde) wekelijkse arbeidsduur voor zorgverlof opnemen, dus in totaal zes weken. De ouder kan bijvoorbeeld in een aaneengesloten periode van twaalf weken de helft van de tijd minder gaan werken. In overleg met de werkgever kan echter ook gekozen worden voor een andere spreiding van het verlof, bijvoorbeeld zes achtereenvolgende weken full time verlof. De ouder moet er dan wel rekening mee houden dat hij/zij gedurende die gehele periode geen inkomen heeft.
Het verlof mag niet over een langere periode dan achttien weken worden uitgesmeerd. De ouder kan bijvoorbeeld gedurende achttien weken lang eenderde van de tijd dat hij/zij normaal in de week werkt, vrij nemen. 
Voor ouders die in deeltijd werken, geldt het verlof naar rato: wie bijvoorbeeld twintig uur per week werkt, kan gedurende twaalf weken verlof opnemen voor tien uur per week. 
Het is mogelijk dat in de CAO van een bepaalde bedrijfstak afwijkende afspraken zijn vastgelegd. Werkgever en ouder hebben zich dan te houden aan die afspraken.

Aanvragen
Een ouder dient het verlof ten minste twee weken voor de datum waarop het moet ingaan, schriftelijk bij de werkgever aan te vragen.
In veel gevallen zal de werkgever al op de hoogte zijn van de gezondheidstoestand van het kind. Als dit niet zo is, moet de ouder de informatie hierover alsnog verstrekken. Dit zal ook de afhandeling van het verzoek bespoedigen. Een doktersverklaring is echter niet nodig. 
De werkgever heeft een week de tijd om over het verzoek van de ouder te beslissen. Neemt hij geen beslissing binnen die tijd, dan gaat het verlof in volgens de regeling zoals de ouder die heeft voorgesteld. 

Weigeren?
De werkgever kan eventueel het zorgverlof weigeren, maar alleen als het bedrijf of de organisatie door de afwezigheid van de ouder in ernstige problemen zou komen. Een werkgever moet dus voor een weigering goede argumenten hebben. 
De werkgever mag geen oordeel vellen over de vorm van de hulp die de ouder gaat bieden of over de noodzaak daarvan.  
Komen de werkgever en de ouder er samen niet uit, dan kan in het uiterste geval de rechter om een uitspraak over de noodzaak van het verlof worden gevraagd. 
Is het zorgverlof eenmaal ingegaan, dan kan de werkgever het niet meer terugdraaien.

Salaris
Tijdens het zorgverlof ontvangt de ouder geen salaris. Wie om het zorgverlof te kunnen opnemen, in deeltijd gaat werken, ontvangt uiteraard wel gewoon loon voor de uren dat wordt gewerkt.
Voor de financiering van het onbetaald verlof kan een ouder gebruik maken van een opgebouwd tegoed in het kader van de levensloopregeling, die per 1 januari 2006 van kracht is geworden.
Met de introductie van het langdurend zorgverlof is de regeling Financiering loopbaanonderbreking komen te vervallen. 

Vakantiedagen 
De werkende ouder bouwt ook in de uren dat hij/zij met zorgverlof is, vakantiedagen op.
 
Einde verlof
Het verlof eindigt zodra de periode waarvoor het is afgesproken, is verstreken of als het kind voor wie de ouder zorgt, overlijdt of niet langer levensbedreigend ziek is.
In het geval van overlijden kan de ouder een beroep doen op het recht van calamiteitenverlof, om de zaken rondom het overlijden te regelen. 

Ontslag?
Gedurende de verlofperiode kan de ouder niet worden ontslagen omdat hij/zij gebruik maakt van het langdurend verlof. Wel kan de arbeidsovereenkomst om een andere reden worden ontbonden; en ook omdat de ouder ten onrechte gebruik maakt van het langdurend zorgverlof. 

Zorgverlof en inkomen
Het opnemen van (onbetaald) zorgverlof leidt tot vermindering van het inkomen. Dit kan gevolgen hebben voor regelingen als die voor huursubsidie en kinderopvang, voor sociale verzekeringen en voor het pensioen. 
 
Vragen
Meer informatie over het onderwerp zorgverlof is te vinden op de website van de rijksoverheid.
Wie nog vragen heeft, kan contact opnemen met de Rijksoverheid. klik hier voor alle contactinformatie