Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
Over K&Z
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

EACH

EACH 'overkoepelt'  achttien Europese organisaties die zich inzetten voor het kind in het ziekenhuis.
Ook de stichting Kind en Ziekenhuis is bij EACH aangesloten. 

Geschiedenis
De geschiedenis van EACH begon op 13 mei 1986 met een resolutie van het Europees parlement. Daarin werd er bij de Europese Commissie, het bestuur van de Europese Unie, op aangedrongen te zorgen voor een handvest waarin zou worden vastgelegd aan welke normen de zorg aan kinderen in de Europese ziekenhuizen moet voldoen. Het parlement droeg daar zelf een reeks van suggesties voor aan.

In het jaar daarop kwamen twaalf organisaties die zich in de verschillende Europese landen inzetten voor het kind in het ziekenhuis, bij elkaar om de betekenis van de resolutie te bespreken. Dat gebeurde op initiatief van de Landelijke Vereniging Kind en Ziekenhuis, die daarmee haar tienjarig bestaan een bijzonder accent gaf. De bijeenkomst werd gehouden in Oegstgeest, in de buurt van Leiden. Ook aanwezig was een vertegenwoordiger van de World Health Organization (WHO).

Tijdens deze eerste Europese conferentie Kind en Ziekenhuis werd besloten niet af te wachten wat de Europese Commissie met de wensen van het parlement zou gaan doen, maar als (patiŽnten-)organisaties zelf een compact handvest op te stellen als leidraad voor de zorg aan zieke kinderen. In zijn uiteindelijke vorm kreeg het stuk voor Nederland de naam 'Handvest Kind en Ziekenhuis'. Internationaal werd eraan gerefereerd als het 'Leiden Charter', vanwege de problemen die de meeste buitenlandse organisaties hadden met het uitspreken van de naam Oegstgeest.

EACH Charter
'Leiden' was niet alleen de geboorteplaats van het handvest, het werd ook het vertrekpunt voor een verdere samenwerking op Europees niveau. In 1989 richtten de organisaties die het handvest hadden opgesteld, de ĎEuropean Association for Children in Hospital (EACH) op. Als 'paraplu' overkoepelt EACH organisaties op het terrein van 'het kind en het ziekenhuis'. Daarnaast is een organisatie uit Japan bij EACH aangesloten.
De overkoepelende organisatie en de lidorganisaties zetten zich actief in om te bereiken dat de zorg voor kinderen in het ziekenhuis beantwoordt aan de tien punten van het Leiden Charter, na het ontstaan van EACH gemakshalve omgedoopt tot 'EACH Charter'. Elk van de nationale organisaties stemt daarbij haar activiteiten af op de stand van zaken in het eigen land. Tegelijk maken de organisaties vaak gebruik van elkaars ervaringen.

Resolutie pasgeborenen
De European Association for Children in Hospital (EACH) heeft in een resolutie extra aandacht gevraagd voor de zorg aan pasgeborenen in ziekenhuizen. Dat gebeurde tijdens de achtste Europese conferentie van de organisatie, die van 25 tot 28 maart 2004 in Lissabon is gehouden en die geheel was gewijd aan de zorg aan pasgeborenen.

De resolutie, die met algemene stemmen werd aangenomen, roept overheden, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, organisaties van beroepsbeoefenaren en wetenschappelijke verenigingen op om maatregelen te treffen waardoor de zorg aan pasgeborenen verloopt volgens de standaarden die zijn neergelegd in het 'Handvest Kind en Ziekenhuis', 'ongeacht of de babyís zijn opgenomen op de afdeling neonatologie, de afdeling intensive care neonatologie of de kraamafdeling' . De resolutie geeft een nadere uitwerking van de punten uit het handvest die in het bijzonder bij de zorg aan baby's in het ziekenhuis aandacht verdienen.

 • Baby's in ziekenhuizen hebben het recht hun ouders
  altijd bij zich te hebben. 
 • Ouders wordt accommodatie en de mogelijkheid om bij
  hun kind in het ziekenhuis te overnachten aangeboden
  zonder dat daar kosten voor in rekening worden gebracht.
  Ouders worden gestimuleerd om deel te nemen aan de zorg
  voor de baby en worden daarbij ondersteund. De informatie
  die ouders krijgen, moet hen in staat stellen deel te nemen
  aan het proces tot besluitvorming. 
 • Babyís worden behandeld en verzorgd door artsen, ver-
  pleegkundigen en andere hulpverleners die gespecialiseerd
  zijn in de behandeling van en de zorg aan pasgeborenen. De
  hulpverleners beschikken over de kennis en de ervaring om
  pasgeborenen individuele ontwikkelingsgerichte zorg te bie-
  den en te voldoen aan de fysieke en emotionele behoeften
  van de babyís. 
 • Iedere baby wordt beschermd tegen overbodige behandelin-
  gen en onderzoeken. Maatregelen worden genomen om pijn,
  ander lichamelijk ongemak en stress te voorkomen of te
  verminderen. 
 • Babyís hebben er recht op zoveel mogelijk door dezelfde
  hulpverleners te worden verzorgd en behandeld. De hulpver-
  leners werken onderling optimaal samen en bewaken de conti-
  nuÔteit van de zorgverlening. 
 • De relatie tussen de baby en de andere gezinsleden wordt
  gerespecteerd. Het tot stand komen van een goede band tussen
  ouders en pasgeborene wordt ondersteund en gestimuleerd. De
  privacy van het gezin wordt verzekerd.

EACH

EACH - European Association for Children in Hospital - is the umbrella organisation for member associations involved in the welfare of all children before, during or after a hospital stay.

Presently, 18 associations from sixteen European countries and from Japan are members of EACH.
 
Vindt u ook dat ieder kind in Nederland recht heeft op kindgerichte zorg in het ziekenhuis, andere zorginstelling, praktijken en thuis? Steun ons dan!