Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
Professionals
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Aanvraagprocedure Smileys

Om uw zorgorganisatie te laten toetsen op kindgerichte en gezinsgerichte zorg kunt u een Smileys aanvragen. Met een Smiley kunt u kinderen en ouders te informeren over de kindgerichtheid van uw zorgorganisatie. Links in de menubalk vindt u de algemene informatie, criteria en tarieven voor de Smileys.
 
Kind & Ziekenhuis kent Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys toe. De toekenning van de Bronzen Smiley voor de Kinder- en dagbehandeling, Kraamafdeling en Polikliniek & Eerstelijns Kindzorg vindt plaats door middel van  deskresearch. De toekenning van de Zilveren en Gouden Smiley voor de Kinder- en dagbehandeling, de Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys voor de Spoedeisende hulp en Medische Kindzorg thuis en in kinder(dag)verblijven vindt plaats door middel van een visitatieproces. Om op te kunnen gaan voor een Zilveren of Gouden Smiley is het een vereiste dat de zorgorganisatie aan het Bronzen niveau voldoet en/ of aan de drop-out criteria.
 
Momenteel is Kind & Ziekenhuis bezig met de ontwikkeling van Smileys voor de “Kinderrevalidatie” en in maart 2013 is het NEO-keurmerk “de Kangoeroe” gelanceerd door de Vereniging van Ouders van Couveuse kinderen (VOC). Kind & Ziekenhuis en VOC stemmen de programma’s zoveel mogelijk op elkaar af, in het belang van de ziekenhuizen en van de uitvoeringsorganisaties van VOC en Kind & Ziekenhuis.
 
De Gouden Smiley voor kinder- en dagbehandelingsafdeling is gelijk aan de Zilveren met toevoeging dat deze ziekenhuizen na toekenning continue onze ervaringsmonitor laten draaien in hun ziekenhuis en aan de hand van de 3 af te nemen rapportages per jaar hun kindgerichtheid continue meten onder kinderen, jongeren en ouders en bijstellen indien nodig. 
 
Tarieven
Alle tarieven voor de Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys hebben wij samengevat in de tarieventabel. Links in de menubalk kunt u deze vinden. 
 
Meer informatie of direct aanvragen
Voor het inwinnen van meer informatie of voor het direct aanvragen van een Smiley kunt u contact met ons opnemen.
 
Stichting Kind en Ziekenhuis
Betreft: Aanvraag Smiley
Churchilllaan 11, 5e etage
3527 GV Utrecht
 
Aanvraagprocedure
De aanvraag van een Bronzen Smiley kost eenmalig €350,- per afdeling (kinderafdeling, dagbehandeling, kraamafdeling en polikliniek of eerstelijns kindzorgorganisatie ). De Bronzen Smiley voor de Spoedeisende hulp en Medische Kindzorg thuis & in kinder(dag)verblijven heeft een andere procedure. Hiervoor geldt dat het Bronzen niveau ook middels een visitatieprocedure wordt beoordeelt.
Indien u de Bronzen Smiley gelijktijdig voor meerdere afdelingen van uw zorgorganisatie aanvraagt rekenen wij voor de 2e en of 3e/4e afdeling de helft van de aanvraagkosten. Als uw afdeling de Smiley behaald, wordt er voor de Bronzen Smiley €500,- per jaar per afdeling in rekening gebracht. Indien uw afdeling onverhoopt toch niet in aanmerking komt voor een Bronzen Smiley worden de aanvraagkosten wel in rekening gebracht. Met deze bedragen dekken wij de aanvraagprocedure, het onderhoud van bijkomende systemen en materialen, doorontwikkeling en het blijvend verbeteren van kwalitatief hoogwaardige kindgerichte zorg vanuit patientperspectief mede gebaseerd op de input uit alle Smiley trajecten en de Ervaringsmonitor. De Smiley kennen een verschillende geldigheidsduur.  Welke Smileys bestaan er?
 
De Smiley visitatie procedure is als volgt (wijkt per Smiley iets af):
U neemt contact op met Kind & Ziekenhuis om de Zilveren of Gouden Smiley Kinder- & Dagbehandelingsafdeling ziekenhuis of de Smiley SEH of Smiley Medische Kindzorg thuis & in kinder(dag)verblijven aan te vragen
Wanneer de zorgorganisatie in overleg met Kind & Ziekenhuis voor een Smiley met een visitatieprocedure besluit te gaan wordt het beoordelingsproces gestart:
 
Stappenplan bij visitatieprocedure Smiley Kinder- & Dagbehandelingsafdeling in een ziekenhuis (andere zijn vrijwel identiek):
 • Stap 1: Bronzen Smiley check
  Indien Bronzen Smiley check  is doorlopen, en hieruit geen onoverkomelijke problemen voortkomen voor de betreffende afdeling kan het vervolg van het proces ingezet worden.
 • Stap 2: De zorgorganisatie kiest Zilveren of Gouden Smiley
  Het visitatieproces en de criteria van de Zilveren en Gouden Smiley zijn gelijk.
  Het verschil is dat bij de Gouden Smiley het ziekenhuis 3 jaar lang de ervaringsmonitor laat doorlopen, 3 rapportages per jaar afneemt en aan het werk blijft met de aanbevelingen uit de Smiley Story reports. Bij de Zilveren Smiley wordt de ervaringsmonitor alleen bij het visitatieproces ingezet, en de eventuele heraudit.
 • Stap 3: De zorgorganisatie ontvangt het theoriedocument
  Met dit document bereidt het ziekenhuis zich inhoudelijk voor op het Zilveren of Gouden Smileyproces.
 • Stap 4: Er wordt een visitatiedatum en (dag-)planning afgesproken
  Deze datum ligt tussen de 6 en 8 weken (of meer weken) vanaf dit moment. In de tussentijd lukt het om de afdelingen klaar te maken voor de visitatie en de benodigde documenten aan te leveren. In overleg met het ziekenhuis wordt de visitatiedag in detail ingepland.
 • Stap 5: De zorgorganisatie ontvangt materiaal van Stichting Kind en Ziekenhuis
  Bij deze stap ontvangt het ziekenhuis de planning, overeenkomsten, links naar de digitale vragenlijsten, de links naar de ervaringsmonitor en de medewerkersmonitor en het marketingmateriaal voor de ervaringsmonitor
 • Stap 6: Informatie verzamelen door de zorgorganisatie
  Het ziekenhuis start met laten invullen medewerkersmonitor door medewerkers en ervaringsmonitor door kinderen, jongeren en ouders. Daarnaast wordt per functiegroep één digitale vragenlijst ingevuld.
 • Stap 7: Check Stichting Kind en Ziekenhuis
  Eén tot twee weken voor de visitatiedag checkt Kind & Ziekenhuis of alle vragenlijsten zijn ingevuld en er voldoende verhalen binnen zijn in de medewerkers en ervaringsmonitor . Eventueel overleggen het ziekenhuis en Kind & Ziekenhuis over hoe meer respons verworven kan worden.
 • Stap 8: Visitatiedag door het team van stichting Kind & Ziekenhuis
  Op de visitatiedag komen drie teamleden van stichting Kind & Ziekenhuis observeren en gesprekken voeren met verschillende medewerkers, kinderen en ouders. Verdere toelichting is te vinden in het theorie document. 
 • Stap 9: Visitatierapportage van Stichting Kind en Ziekenhuis
  In de rapportage doet het visitatieteam verslag van de bevindingen. Deze rapportage wordt nog in concept meegelezen door het ziekenhuis, om feitelijke onjuistheden er uit te halen.
 • Stap 10: Visitatierapportage wordt beoordeeld door de beoordelingscommissie
  De beoordelingscommissie heeft drie mogelijkheden:
  · Zilveren of Gouden Smiley wordt toegekend (code groen).
  · Zilveren of Gouden Smiley wordt nog niet toegekend (code oranje). Na een verbeterproces verwacht Kind & Ziekenhuis de Smiley alsnog toe te kunnen kennen.
  · Zilveren of Gouden Smiley kan niet worden toegekend (code rood).
  Dit wordt gecommuniceerd door Stichting Kind en Ziekenhuis met de contactpersoon van het ziekenhuis.
 • Stap 11: Vervolg, afhankelijk van uitkomst stap 10
  · Bij code groen: er worden twee afspraken gemaakt: één voor toelichting op de rapportage (meestal telefonisch), en één voor de officiële uitreiking door Kind & Ziekenhuis. Er worden afspraken gemaakt over PR en communicatie.
  · Bij code oranje: het ziekenhuis maakt een plan van aanpak, inclusief een planning voor de verbeterpunten waarna door Kind & Ziekenhuis een controlebezoek wordt ingepland waarin de verbeteringen worden gecheckt. Er volgt een nieuw toekenningsbesluit.
  · Bij code rood: het ziekenhuis heeft op korte termijn geen uitzicht op het toekennen van een Gouden of Zilveren Smiley en ontvangt naast het rapport een advies over vervolg.
 • Stap 12: Alleen bij Gouden Smiley: Continue meting via Ervaringsmonitor & Rapportages
  Het ziekenhuis zorgt voor continue meting onder kinderen, jongeren en ouders. Stichting Kind en Ziekenhuis levert drie rapportages van Ervaringsmonitor per jaar.
 • Stap 13: Heraudit in het 4 jaar
  Hoe een heraudit er uit gaat zien, wordt in de komende jaren verder ontwikkeld, mede afhankelijk van de ervaringen met het toekenningsproces.

Smileys

 
 
 
Stichting Kind en
Ziekenhuis kent Smiley's
toe aan zorgorganisaties die
zich positief onder-
scheiden door hun
kindgerichte voorzieningen.