Home   Sitemap   Contact   Links
Professionals
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

De Smiley

Kindgerichte zorg gaat een nieuwe fase in!
Begin jaren ’80 heeft Kind & Ziekenhuis de informatiegids voor ouders ontwikkeld, een papieren voorloper op de Smiley. Ongeveer 15 jaar geleden ontwikkelde K&Z de eerste Smiley voor de dagbehandeling en de kinderafdelingen binnen de ziekenhuizen om een nieuwe impuls te geven aan de ontwikkeling van kindgerichte zorg. Later kwam daar de Smiley voor de kraamafdeling bij. Doel van de Smiley was en is kindgerichte zorg in de ziekenhuizen te stimuleren enerzijds en anderzijds ouders en kinderen te informeren over de kindgerichtheid van de ziekenhuizen. Intussen hebben heel veel ziekenhuizen deze Smiley voor hun kinderafdeling, de dagbehandeling en/of de kraamafdeling. Daarmee is de nieuwe norm begin 2013 gezet. Ieder ziekenhuis met ‘oude’ Smileys voldoet aan de standaard voor kindgerichte zorg. Dit wordt in het nieuwe systeem gewaardeerd met een Bronzen Smiley.

Om een volgende stap te maken in de ontwikkeling van kindgericht zorg, ontwikkelde Stichting Kind en Ziekenhuis (K&Z) nieuwe Smileys. Met nieuwe, aanvullende criteria voor kindgerichte zorg. Nu kunnen ziekenhuizen kiezen voor verschillende niveaus van kindgerichte zorg op de Kinderafdeling, de Kinderdagbehandeling en de Spoedeisende hulp afdeling door te kiezen voor een traject naar een Bronzen, Zilveren of Gouden Smiley.

Het kwaliteitskeurmerk de Smiley
De Smiley is ontstaan vanuit de gedachte inzichtelijk te maken:

  • welke criteria belangrijk zijn voor kindgerichte zorg
  • hoe de ziekenhuizen zich tot elkaar verhouden

De huidige Smiley is het kwaliteitskeurmerk voor kindgerichte zorg vanuit het perspectief van het kind en de ouders. Voor Kind & Ziekenhuis staat kindgerichte zorg ook voor gezingsgericht en ontwikkelingsgericht zorg. Wij pleiten bij kinderen altijd voor een integrale, multidisciplinaire aanpak. Als een kind behandeld wordt gaat het nooit om de medische behandeling alleen. Een kindgericht ziekenhuis zorgt voor het kind en zijn/haar omgeving, het gezin. Ook besteedt een kindgericht ziekenhuis aandacht aan hoe het kind en het gezin zelf de invloed van de ziekte en behandeling ervaart op het lichamelijke, emotionele, sociale en cognitieve functioneren.

Kind & Ziekenhuis kent Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys toe. De toekenning van de Bronzen Smiley voor de Kinder- en dagbehandeling, Kraamafdeling en Polikliniek & Eerstelijns Kindzorg vindt plaats door middel van  deskresearch. De toekenning van de Zilveren en Gouden Smiley voor de Kinder- en dagbehandeling, de Bronzen, Zilveren en Gouden Smileys voor de Spoedeisende hulp en Medische Kindzorg thuis en in kinder(dag)verblijven vindt plaats door middel van een visitatieproces. Om op te kunnen gaan voor een Zilveren of Gouden Smiley is het een vereiste dat de zorgorganisatie aan het Bronzen niveau voldoet en/ of aan de drop-out criteria.

Momenteel is Kind & Ziekenhuis bezig met de ontwikkeling van Smiley voor de KinderRevalidatie, en in maart 2013 is het NEO-keurmerk “de Kangoeroe” gelanceerd door de Vereniging van Ouders van Couveuse kinderen (VOC). Kind & Ziekenhuis en VOC stemmen de programma’s zoveel mogelijk op elkaar af, in het belang van de ziekenhuizen en van de uitvoeringsorganisaties van VOC en Kind & Ziekenhuis.

Als onderdeel van het visitatieproces wordt gebruik gemaakt van de Ervaringsmonitor en de Medewerkersmonitor om ervaringsverhalen van kinderen, jongeren, ouders en medewerkers mee te nemen in de beeldvorming. Uitgebreide duiding van de verhalen gebeurt als ziekenhuizen een Gouden Smiley aanvragen en toegekend krijgen. De trends en ontwikkelingen die wij tegenkomen tijdens de toekenning vormen tevens de basis voor de voortdurende stimulans van kwalitatief hoogwaardige kindgerichte zorg vanuit Kind&Ziekenhuis.

  • Bijdragen aan behoud van goede kindgerichte & gezinsgerichte zorg
  • Kindgerichte zorg naar kwalitatief hoger level brengen en aansporen tot kwaliteitsverbeteringen mede op
    basis van patiëntperspectief
  • Verbeteren van de kennis van K&Z en bijdragen aan haar status als kenniscentrum en goede vertegenwoordiger
  • Actueel inzicht verwerven in beleving van de doelgroep en zo de doelgroep beter kunnen vertegenwoordigen

Om een Smiley te verkrijgen moet aan een aantal kwaliteitseisen voldaan worden.

Download hier het Smiley criteria document met alle criteria per afdeling

Meer informatie over de Smileys is te vinden op deze website. Voor de theoretische onderbouwing van de criteria en uitleg van de verschillende procedures vraagt u het “Smiley Proces- en Theoriedocument” aan. Hiervoor en voor alle overige vragen neemt u contact op met Stichting Kind en Ziekenhuis via info@kindenziekenhuis.nl of 030 - 291 67 36.

Bronzen Smiley - standaard norm voor kindgerichtheid
De toetsing van deze Bronzen criteria vindt schriftelijk plaats. Op dit moment hebben circa 85 ziekenhuizen één of meer Bronzen Smileys.
De Bronzen Smiley wordt per afdeling gecheckt en uitgegeven.

We hebben in ontwikkeltrajecten voor Smileys in de Kinderrevalidatie, Zorg aan kinderen thuis, hospice, dag)verblijven en poliklinieken van het ziekenhuis.

Zilveren Smiley - kindgericht en onderscheidend kinder- en dagbehandelingsafdeling
De toetsing van deze Zilveren criteria vindt plaats door middel van een visitatieprocedure. Het Handvest Kind & Ziekenhuis en Kind&Zorg en de Bronzen Smiley criteria vormen de basis voor de Zilveren Smiley. De Zilveren criteria wordt tijdens een visitatie getoetst aan de hand van de 32 nieuwe criteria en 6 thema’s. De gesprekken en observaties tijdens de visitatie tezamen met de verhalen uit Ervaringsmonitor en Medewerkersmonitor, antwoorden uit de vragenlijsten vooraf en de Bronzen Smiley check vormen de totale toetsing.

Gouden Smiley - excellent kindgericht kinder- en dagbehandelingsafdeling
De toetsing van deze Gouden criteria vindt plaats door middel van een visitatieprocedure. Het Handvest Kind & Ziekenhuis en Kind&Zorg en de Bronzen Smiley criteria vormen de basis voor de Gouden Smiley. De Gouden criteria wordt tijdens een visitatie getoetst aan de hand van de 32 nieuwe criteria en 6 thema’s. De gesprekken en observaties tijdens de visitatie tezamen met de verhalen uit Ervaringsmonitor en Medewerkersmonitor, antwoorden uit de vragenlijsten vooraf en de Bronzen Smiley check vormen de totale toetsing.

Gouden Smiley is gelijk aan de Zilveren met toevoeging dat deze ziekenhuizen na toekenning continue onze ervaringsmonitor  laten draaien in hun ziekenhuis en aan de hand van de rapportages hun kindgerichte continue meten en bijstellen indien nodig.

  Schema Smiley aanvraagprocedure (klik hier voor PDF versie)

 

 

 

 

 

Bronzen, Zilveren en Gouden Smiley spoedeisende hulp
De Handvesten Kind & Ziekenhuis, Kind & Zorg en de voorevaluatie vormen de basis voor de Bronzen, Zilveren en Gouden SEH-Smiley. Daarnaast dient de kinderafdeling in het bezit te zijn van minimaal een Bronzen Smiley. De SEH-Smiley wordt tijdens een visitatie getoetst aan de hand van 4 hoofdthema’s, 11 subthema’s en 30 criteria. De uitkomsten van de Ervarings- en Medewerkersmonitor en de Thermometervragenlijsten tezamen met de gesprekken en observaties tijdens de visitatiedag vormen de totale toetsing.
 

De Smiley

 
 
Stichting Kind en
Ziekenhuis kent Smiley's
toe aan zorgorganisaties die
zich positief onder-
scheiden door hun
kindgerichte voorzieningen.