Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
Professionals
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Vragenlijst Informed Consent

Geheugensteun voor arts

Om een behandeling te kunnen starten, moet de arts de ouders, en als het kind oud genoeg is ook het kind, om toestemming vragen. Daarvoor is het onontbeerlijk dat de arts hen van adequate informatie voorziet. De combinatie informatie en toestemming, vaak aangeduid als Informed Consent ofwel geÔnformeerde toestemming, is essentieel.

De hier gepresenteerde Vragenlijst Informed Consent is bedoeld als geheugensteun voor artsen bij hun gesprekken met ouders (en kinderen).
Sommige onderdelen moeten gedurende het proces van informatie en toestemming in elk geval aan de orde komen, andere zijn optioneel. Het verdient aanbeveling de vragenlijst bij de status te bewaren.

> Klik hier voor de vragenlijst in PDF formaat.

Vragenlijst Informed Consent

De aandoening

  • diagnose
  • prognose

De voorgenomen behandeling 

  • aard van de behandeling ( medische informatie, verloop)
  • doel van de behandeling
  • risicoís van de behandeling
  • fysieke gevolgen van de behandeling (onder andere pijn, leefregels, belastbaarheid)
  • gevolgen van niet-behandelen of uitstel van de behandeling
  • medicatie (bijwerkingen)
  • verblijfsduur: poliklinisch, dagbehandeling, klinische opname
  • pijnbestrijding (locale verdoving, sedatie, algehele narcose)
  • andere behandelmethoden die in aanmerking komen (aard, doel, risicoís, gevolgen)
  • benodigde zorg (bedrust, voeding, pijnmedicatie, medicijngebruik, hulpmiddelen)
  • mogelijkheid van aanwezigheid van ouder bij behandeling of inleiding/ontwaken narcose van het kind
  • zintuiglijke informatie over verloop (onder andere geur, geluid, smaak, pijn)
  • ouder wijzen op toestemmingsrecht
  • kind wijzen op toestemmingsrecht (vanaf 12 jaar)
  • ouder/kind bedenktijd voorstellen
  • kans dat andere arts behandeling uitvoert (indien van toepassing)

Toestemming

  • check of de ouder de informatie heeft begrepen
  • check of het kind de informatie heeft begrepen (rekening houdend met bevattingsvermogen)
  • ouder gaf toestemming voor behandeling
  • kind gaf toestemming voor behandeling (vanaf 12 jaar)
  • toestemming voor informatieverstrekking aan derde(n)

Weer thuis

  • wie, wanneer de uitslag/het resultaat meedeelt (en hoe)
  • persoon of instelling belast met de nazorg
  • wat te doen bij pijn
  • wat te doen bij onverwachte complicaties
  • emotionele gevolgen
  • gevolgen voor de gezinssituatie
  • contact met andere kinderen, schoolverzuim

Overige informatie

  • wachtlijst
  • mogelijkheid van een second opinion (op verzoek)
  • kosten die de patiŽnt zelf moet betalen (indien van toepassing)
  • informatieverstrekking aan derden (indien van toepassing)
  • patiŽntenverenigingen en websites (indien van toepassing)

Schriftelijke en audiovisuele informatie

De ouders/kind informatie meegegeven:

  • over de aandoening
  • over de behandeling
  • over de gang van zaken op de afdeling (bij opname)
  • over ouderparticipatie en voorbereiding van het kind
  • over patiŽntenrechten in het algemeen (recht op informatie en toestemming minderjarigen, klachtrecht, inzagerecht, privacy)

Verslaglegging

  • van informatieverstrekking aan ouder
  • van informatieverstrekking aan kind
  • van toestemming ouder
  • van toestemming kind (vanaf 12 jaar)

NB Ė Voor Ďbehandelingí kan ook gelezen worden: onderzoek, ingreep, narcose, etcetera. Waar ouder staat, is ook bedoeld: wettelijk vertegenwoordiger van het kind.

De Vragenlijst Informed Consent is een bewerking van de Checklist voor hulpverleners over informatie en toestemming, zoals die is gepubliceerd in 'Van wet naar praktijk. Deel 2 informatie en toestemming'. Te bestellen bij de KNMG.

KNMG

Meer informatie over informed consent en  de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO) is te vinden op de website van de KNMG.