Home   Sitemap   Contact   Links   Kind&Zorg magazine
Professionals
Rechten van het kind in de medische zorg
lees onze handvesten

Wetenschappelijk onderzoek

Minimumeisen informatiemateriaal

De Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO)
beschermt proefpersonen tegen een ondoordachte deelname aan
een onderzoek.
Volgens de wet dient de onderzoeker vooraf de toestemming van
de potentiŽle proefpersoon of , bijvoorbeeld bij kinderen, diens
wettelijke vertegenwoordigers (meestal de ouders) te vragen en
ervoor te zorgen dat de proefpersoon (en/of de ouders) actief
wordt/worden geÔnformeerd over alle aspecten van het onderzoek.
Dat laatste dient zowel mondeling als schriftelijk te gebeuren.
 
Het schriftelijk informatiemateriaal dat bestemd is voor ouders
aan wie wordt gevraagd hun kind als proefpersoon te laten mee-
werken, dient volgens de vereniging Kind en Ziekenhuis in elk ge-
val antwoord te geven op de volgende vragen.

- Wat wil de onderzoeker bereiken met het onderzoek als geheel?
 
- Wat wordt onderzocht in de fase van het onderzoek waarvoor het
  kind als proefpersoon wordt gevraagd en wat wil de onderzoeker
  bereiken met dit onderdeel van het onderzoek?
 
- Kan het kind baat hebben bij het onderzoek?
 
- Loopt het kind risicoís als gevolg van de deelname aan het on-
  derzoek? En zo ja, welke risico's zijn dat?
 
- Op welke wijze wordt het onderzoek uitgevoerd?
 
- Wat houden de eventueel extra uit te voeren behandelingen, licha-
  melijke onderzoeken en ingrepen precies in (inclusief informatie
  over pijn, misselijkheid, mogelijke gewichtstoename, etc.)?
 
- Is de onderzoeker ook de behandelaar?
 
- Is het voor de ouders mogelijk een onafhankelijke deskundige te
  raadplegen?
 
- Wie kan gebeld worden, ook tijdens de loop van het onderzoek, als
  de ouders vragen hebben?
 
- Hoe zal met de verkregen gegevens worden omgegaan?
 
- Wie is de opdrachtgever of financier van het onderzoek?
 
- Worden (extra) onkosten vergoed?
 
- Hoe is de verzekering geregeld van eventuele schade die door het
  onderzoek wordt veroorzaakt?
 
- Wie krijgen toegang tot de gegevens van het kind?
 
- Worden de ouders op de hoogte gehouden van het verloop van het
  onderzoek en de resultaten? Hoe gebeurt dit?

En verder
Verder moet het informatiemateriaal in elk geval vermelden, dat :
 
- deelname aan het onderzoek niet verplicht is en ouders zich daartoe
  ook niet verplicht moeten voelen;
 
- het voor ouders verstandig is om voldoende tijd te nemen om na te
  denken alvorens over deelname aan het onderzoek een besluit te ne-
  men;
 
- ouders altijd het recht hebben de deelname van hun kind aan het
  project te beŽindigen, ook als zij hebben getekend voor toestemming
  en dat zij daar geen uitleg voor hoeven te geven;
 
- mochten ouders besluiten om tussentijds te stoppen, zij er verstandig
  aan doen dit zo snel mogelijk te melden omdat sommige medicijnen
  langzaam moeten worden afgebouwd;
 
- ouders toestemming moeten geven namens hun minderjarige kind
  (onder de achttien jaar);
 
- kinderen vanaf twaalf jaar ook zelf schriftelijke toestemming moeten
  geven en recht hebben op informatie in een vorm die zij kunnen be-
  grijpen;
 
- als kind en ouders met elkaar van mening verschillen, de mening van
  het kind zwaarder telt dan die van de ouders;
 
- bij duidelijk verzet van een kind dat nog niet in staat is te zeggen wat het
  wil, met de ouders zal worden besproken of deelname aan het onder-
  zoek nog langer wenselijk is;
 
- ouders altijd bij hun kind kunnen blijven tijdens de medische en ver-
  pleegkundige (be-)handelingen of onderzoeken. 

Voor meer informatie:Nieuwsartikel - Geneesmiddelen voor kinderen